Regulamin Rajdu “Poznajmy Gminę na nowo”

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rajdu “Poznajmy Gminę na nowo”

Regulamin Rajdu do pobrania 

 

Treść regulaminu:

Regulamin Rajdu „Poznajmy Gminę na nowo” – 17.09.2017 roku

 

 • Organizatorem Rajdu Rowerowego, zwanego dalej rajdem jest:

 

Fundacja Rozwoju Oświaty, Polityki Społecznej, Sportu i Kultury, Brzezinka, ul. Sportowa 9, 32-600 Oświęcim

Organizator wyznacza komandora Rajdu

 

 

 • Cel imprezy:

 

 1. Popularyzacja jazdy na rowerze, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
 2. Stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku.
 3. Wzrost integracji i aktywności społecznej na rzecz swojej miejscowości wśród mieszkańców sołectw, poprzez wspólne organizowanie oraz odwiedzanie stanowisk
  i miejsc w sołectwach,
 4. Wzrost integracji między sołectwami gminy, poprzez zorganizowanie jednej wspólnej imprezy podsumowującej działanie, na której spotkają się uczestnicy i osoby aktywne w sołectwach.
 5. Wzrost “poziomu” wiedzy nt. historii, tradycji i kultury lokalnej poprzez rozwiązywanie zagadek i zadań na stanowiskach w sołectwach.

 

 • Termin rajdu:

 

17 września 2017 r. (niedziela)

Rejestracja i pobranie zestawu startowego od 08.09.2017r.

Miejsca rejestracji i pobrań zestawu startowego:

– Urząd Gminy Oświęcim pokój nr 33 w godzinach pracy urzędu.

– Ośrodek sportu i reakcji Gminy Oświęcim w Brzezince ul. Sportowa 9w godzinach pracy.

– Gminna biblioteka Publiczna z siedzibą w Grojcu ul. Głowna 1 w godzinach pracy

– tylko w dniu rajdu tj.17.09. na terenie Przedszkola Samorządowego w Zaborzu ul. Grojecka 54 od godziny 9:00

 

Miejsce rozpoczęcia Rajdu – dowolne dla każdego uczestnika np. z domu do najbliższego stanowiska.

Czas rozpoczęcia Rajdu – również dowolny, jednak stanowiska w sołectwach będą czynne od godziny 9: 00 do 16:00

Stanowiska rajdowe – miejsce w każdym sołectwie /mogą być dwa/, przygotowane przez sołectwo, na którym zdobywamy pieczątkę rajdową po wykonaniu zadania stanowiskowego.

Miejsce zakończenia Rajdu – teren przy przedszkolu samorządowym w Zaborzu ul. Grojecka 54

Czas zakończenia Rajdu – do godziny 18:00 przyjmowanie i rejestracja kart uczestników
w Zaborzu.  Rozwiązanie Rajdu około 19: 00 po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród.

 

 • Trasa rajdu:

 

 1. Rajd nie ma jednej przygotowanej trasy przejazdu. Założeniem Rajdu jest odwiedzenie w dowolnej kolejności przez uczestników stanowisk, znajdujących się w każdym Sołectwie Gminy Oświęcim. Szczegółowa lokalizacja stanowisk, znajduje się
  w Mapie Rajdu, stanowiącej załącznik do regulaminu.
 2. Każdy uczestnik samodzielnie wybiera punkty, które odwiedzi i ich kolejność. Aby ukończyć Rajd należy odwiedzić, co najmniej 8 stanowisk na terenie Gminy Oświęcim
 3. Na stanowiskach uczestnik będzie zobowiązany uczestnictwa w krótkich zadaniach, znajdujących się na stanowiskach, celem uzyskania pieczątki potwierdzającej odwiedzenie stanowiska.
 4. Na każdym stanowisku będzie możliwe zdobycie tylko jednej pieczątki przez jednego uczestnika indywidualnie. Suma zdobytych pieczątek i czas będzie decydowała
  o ostatecznej pozycji w klasyfikacji generalnej Rajdu.
 5. Na karcie startowej ważne jest zaznaczenie godziny na pierwszym stanowisku odwiedzanym, jak godziny przekazania karty startowej organizatorowi na zakończenie rajdu.
 6. Po zakończeniu Rajdu odbędzie się Rowerowy Piknik Integracyjny (dalej zwanym Piknik) na terenie przy Przedszkolu Samorządowego w Zaborzu, ul. Grojecka 54, 32-600 Zaborze. Przewidziane godziny trwania Pikniku 16.00 -21.00.

 

 

 • Zasady uczestnictwa

 

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower zgodnie
  z obowiązkowym wyposażeniem roweru: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Uczestnicy Rajdu otrzymują przy zapisie kartę startową, która to dla pierwszych 200 zapisanych na rajd gwarantuje otrzymanie na miejscu zakończenia Rajdu, o którym mowa w pkt. IV.6 tzw. pakietu rajdowego, w którego skład wejdą m.in. saszetka rowerowa (tzw. nerka), gadżety promocyjne, napój/ owoc.
 3. Rejestracja uczestnictwa to również przyjęcie i stosowanie regulaminu i podpis na liście startowej – rejestrowej Rajdu. Podpis jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnikiem Rajdu jest wyłącznie osoba samodzielnie jadąca na rowerze
 5. Osoba uczestnicząca w rajdzie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane
  z uczestnictwem. Należy również pamiętać, że osoby niepełnoletnie przebywają pod władzą rodzicielską i ich uczestnictwo może odbywać się wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych.
 6. Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby – opiekuna prawnego.

Uczestnicy w wieku od 10 do 18 lat muszą również być pod opieką osoby dorosłej lub przedstawić kartę rowerową oraz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego /zał. nr 1 do regulaminu/ przy rejestracji.

 1. Organizatorzy Rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Rajdu.
 2.  Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny, odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu.
 3. Wszystkich uczestników Rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych. W przypadku nadzoru przez Policję, Straż lub Organizatora miejsc niebezpiecznych, uczestnicy rajdu zobowiązani są stosować się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży lub Organizatora
 4. Każdy uczestnik Rajdu sam odpowiada za siebie i swoje bezpieczeństwo,
 5. Każdy uczestnik powinien zatroszczyć się o odpowiednik ekwipunek na wypadek problemów podczas Rajdu
 6. Organizatorzy nie są organizatorami przejazdu rajdu, Uczestnicy dobierają trasy indywidualnie. Każda osoba uczestniczy w Rajdzie na własną odpowiedzialność
 7. W trakcie Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających.
 8. Uczestnicy Rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 9. W przypadku wycofania się z Rajdu uczestnik powiadamia Organizatora osobiście
  w miejscu zakończenia rajdu.
 10. Zaleca się używanie podczas Rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo) oraz posiadania elementów odblaskowych.

 

 

 • Limit uczestników:

 

 1. Nie przewidziano limitu uczestników Rajdu

 

 1. Organizator zapewnia pakiety startowe dla pierwszych 200 uczestników Rajdu.

Kolejne osoby otrzymają od Organizatorów jedynie kartę startową oraz mapę rajdu.

 •  Zasady bezpieczeństwa:

 

 1. Rajd rowerowy odbędzie się zgodnie z zasadami ogólnymi ruchu drogowego, których znajomość i przestrzeganie jest obowiązkiem uczestników.
 2. Trasę należy pokonać w wyznaczonym limicie czasowym, tj. do 17: 00 zgłoszenie się na zakończeniu rajdu w Zaborzu ul Grojecka 54 tj.: teren przy przedszkolu samorządowym. Uczestnicy, którzy nie ukończą rajdu w wyznaczonym limicie czasowym przestają być uczestnikami rajdu.
 3. Organizator jedynie powiadomi służby porządkowe i ratunkowe o organizacji imprezy rowerowej na terenie Gminy
 4. Organizator nie zapewnia serwisu rowerowego podczas rajdu.

 

 • Świadczenia od Organizatorów:

 

Organizator zapewnia:

– kartę startową,

-bezzwrotną mapę rajdu

-bezzwrotny pakiet startowy dla pierwszych 200 uczestników

-możliwość odpłatnego korzystania z bufetu rajdowego na miejscu zakończenie rajdu.

 • Konkursy i nagrody:

 

 1. Organizator przewiduje komplety nagród 4 kategoriach.

Na komplet nagród składa się Nagroda za I, II, III miejsce.

 

 1. Przewidziano nagrody i puchary dla uczestników zabaw, konkursów i zawodów przeprowadzonych w Zaborzu po zakończeniu rajdu. Nagrody otrzymają jedynie osoby obecne podczas Pikniku w Zaborzu.
 2. Nagród nie mogą otrzymać organizatorzy rajdu ani ich najbliżsi.

 

 • Harmonogram rajdu:

 

09: 00 – 16: 00 – Rajd Gminny po stanowiskach w Sołectwach

Do godziny 18:00 przyjmowanie kart rajdowych od uczestników rajdu w miejscu zakończenia tj. Zaborze ul. Grojecka 54.

16: 00 – 21: 00 – Piknik Integracyjny w Zaborzu w tym około 18-19 rozdanie nagród rajdowych

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 3. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015, poz. 155 j.t.).
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu w uzasadnionych przypadkach, jak również do dokonania zmian niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin.
 9. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników stracone lub zniszczone podczas Rajdu, jak też za szkody wyrządzone przez uczestników, za które odpowiadają oni sami.

 

 1. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone podczas transportu rowerów. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność –dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie.
 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.

 

 1. Uczestnicy rajdu oświadczają poprzez rejestrację, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych, o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych przedstawicieli Organizatora w celu uczestnictwa w Rajdzie.

 

 1. Wszyscy uczestnicy startując w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

 

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.

 

 1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

 

 1. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.